نظرسنجی

عملکرد پژوهش را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
غیر قابل قبولنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 143
نظرات : 0